دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو همکاری های

افزایش همکاری های بهزیستی و انجمن کلیوی زنجان، در راستای کاهش مشکلات بیماران است (۱۰ آذر ۱۳۹۲)
افزایش همکاری های بهزیستی و انجمن کلیوی زنجان، در راستای کاهش مشکلات بیماران...
همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی انجمن کلیوی زنجان با مراکز علمی محکم تر شد (۲۷ مهر ۱۳۹۲)
همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی انجمن کلیوی زنجان با مراکز علمی محکم تر...