دوشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو هفتمین

هفتمین جلسه کمیته فرهنگی انجمن (۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)
بنا به گزارش روابط عمومی ، هفتمین جلسه کمیته فرهنگی انجمن راس ساعت 5 عصر روز دوشنبه...
هفتمین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی انجمن (۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)
به گزارش روابط عمومی هفتمین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی در ساعت 5 عصر روز سه شنبه...