جمعه, ۱۵ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آرشیو علمی

انجمن کلیوی زنجان سطح علمی مربیان بهداشت مدارس را در زمینه بیماری های کلیوی ارتقاء می دهد (21 ژانویه 2014)
انجمن کلیوی زنجان سطح علمی مربیان بهداشت مدارس را در زمینه بیماری های کلیوی...
همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی انجمن کلیوی زنجان با مراکز علمی محکم تر شد (19 اکتبر 2013)
همکاری های علمی، آموزشی و فرهنگی انجمن کلیوی زنجان با مراکز علمی محکم تر...