سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

لیست انتظار


نام و نام خانوادگی : معصومه . الف

سن : ۱۱ سال

نوع عضویت : دیالیزی

محل سکونت : روستا

نوع نیاز : هزینه پیوند کلیه

هزینه درمان : ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

توضیحات :

وضعیت جسمی بیمار طبق نظر پزشکان وخیم بوده و نیاز به پیوند سریع کلیه می باشد از آنجا که سرپرست بیمار یک کشاورز روستایی است قادر به تامین هزینه پیوند نمی باشد درخواست کمک از هموطنان دارد .

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نام و نام خانوادگی : رقیه . ب

سن : ۲ سال

نوع عضویت : تحت مراقبت

محل سکونت : زنجان

نوع نیاز : هزینه عمل جراحی ، دارو و درمان

هزینه درمان : ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

 

توضیحات :

کودک به علت برگشت ادرار به کلیه نیاز به جراحی دارد از آنجا که سرپرست خانواده از لحاظ جسمی دارای مشکل و قادر به تامین هزینه فرزند خود نمی باشد لازم به ذکر است محل اقامت این خانواده در یک پارکینگ کوچک می باشد و همچنین نیاز فوری به یخچال دارند .

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نام و نام خانوادگی : لعیا . الف

سن : ۳۵ سال

نوع عضویت : پیوند کلیه

محل سکونت : زنجان

نوع نیاز : هزینه زندگی ، دارو و درمان

هزینه درمان ( ماهانه ) : ۲۸۳ هزار تومان

 

توضیحات :

بیمار ۲ سال است که پیوند کلیه انجام داده ، ۳ فرزند دارد که ۲ فرزند دانش آموز آن دارای مشکل کلیه و ریه می باشند  این خانواده در حال حاظر فاقد مسکن و منبع درآمد برای تامیین هزینه درمان و زندگی ندارند لازم به ذکر است که دختر بزرگ این خانواده نیاز به جهزیه دارد .

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نام و نام خانوادگی : سیما . م

سن : ۸ سال

نوع عضویت : تحت مراقبت

محل سکونت : زنجان

نوع نیاز : هزینه  دارو و درمان ، تحصیل معیشت

هزینه درمان ( ماهانه ) : ۳۹۲ هزار تومان

 

توضیحات :

سرپرست خانواده دارای اعتیاد و مادر خانواده از آنجایی که مشکل جسمی دارد با وجود بیماری دیسک کمر ، جهت تامین هزینه زندگی خانواده ۵ نفره خود اقدام به کارگری در منازل می کند این خانواده نیز مستاجر و فاقد منبع درآمد می باشد و همچنین طبق بررسی و اعلام پزشکان دارای سوء تغذیه نیز می باشند .

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نام و نام خانوادگی : اقدس . ص

سن : ۲۲ سال

نوع عضویت : دیالیزی

محل سکونت : زنجان

نوع نیاز : هزینه  دارو و درمان ، پیوند

هزینه درمان : ۱۳ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان

 

توضیحات :

پدر دختر در قید حیات نمی باشد و با مادر مسن خود به علت عدم تامین هزینه زندگی و دیالیز  ، اقدام به تغییر محل سکونت از روستا به شهر می نمایند . لازم به ذکر است دختر از لحاظ جسمانی دارای مشکل پا نیز می باشد .