یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

صدور کارت دیالیز


صدور کارت دیالیز

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت دیالیز داروئی

• اصل و فتوکپی شناسنامه ، دفترچه بیمه و کارت ملی

• دوقطعه عکس

• نامه از پزشک مبنی بر اینکه بیمار آمادگی پیوند دارد

• کارت یا آزمایش گروه خون

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت دیالیز

• اصل و فتوکپی شناسنامه ، دفترچه بیمه و کارت ملی

• دو قطعه عکس

• نامه از معاونت درمان

• کارت یا آزمایش گروه خون