سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی
هم اکنون عضو بزرگ خانواده ما شوید !

صدور پیوند کلیه


صدور پیوند کلیه

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت پیوند کلیه

• ارائه کارت دیالیز یا داروئی جهت تعویض 

• گواهی پیوند از بیمارستان محل پیوند مبنی بر اینکه بیمار در چه تاریخی پیوند کرده است

• ۱ قطعه عکس 

• کارت یا آزمایش گروه خون