یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

صدور اهداء کلیه


صدور اهداء کلیه

«مدارک مورد نیاز جهت اهداء کلیه»

اصل و فتوکپی شناسنامه اهداء کننده و رضایت دهنده

سه قطعه عکس

کارت گروه خون

حضور اهداء کننده و رضایت دهنده(همسر و یا پدر) در انجمن و یا رضایتنامه محضری

توجه

حضور پدر جهت رضایت از اهداء کلیه افراد مجرد الزامی است. همچنین درصورتیکه شخص اهداء کننده متأهل است رضایت همسر وی نیز مورد نیاز است.

افراد مطلقه نیز ملزم به آوردن اصل و کپی طلاقنامه و رضایت پدر هستند.