یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

شماره کارت مجازی


بانک ملت : ( دریافت کمک های نقدی و احسان ویژه تابلو های ترحیم و تسلیت جایگزین تاج گل در مجالس و مراسم )

 1. شماره کارت : ۱۹۶۵ – ۷۰۰۷ – ۳۳۷۷ – ۶۱۰۴
 2. شماره شبا : IR580120000000003346657065

 

بانک ملی : ( ویژه دریافت کمک های نقدی برای تجهیز و تکمیل مجتمع آموزشی و پیشگیری در حال ساخت )

 1. شماره کارت : ۹۳۷۶ – ۹۹۵۱ – ۹۹۱۱ – ۶۰۳۷
 2. شماره شبا : IR900170000000107312815000

 

بانک تجارت : ( ویژه کمک های هموطنان خارج از کشور )

 1. شماره کارت : –
 2. شماره شبا : –

 

بانک سپه : ( پرداختی کمک های ثابت ماهیانه و سالیانه )

 1. شماره کارت : ۰۹۹۱ – ۷۹۱۱ – ۱۰۱۰ – ۵۸۹۲
 2. شماره شبا : IR300150000000048303907506

 

بانک صادرات : ( کمک های مقطعی و متفرقه برای نیاز های درمانی و معیشتی بیماران )

 1. شماره کارت : ۳۵۲۷ – ۹۰۰۰ – ۶۹۱۹ – ۶۰۳۷
 2. شماره شبا : IR410190000000107077272009

 

بانک مهر : ( ویژه تابلوهای جایگزین مجالس و مراسم )

 1. شماره کارت : –
 2. شماره شبا : –