یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

شماره حساب ها


بانک ملت : ( دریافت کمک های نقدی و احسان ویژه تابلو های ترحیم و تسلیت جایگزین تاج گل در مجالس و مراسم )

  1. شماره حساب : ۳۳۴۶۶۵۷۰/۶۵

 

بانک ملی : ( ویژه دریافت کمک های نقدی برای تجهیز و تکمیل مجتمع آموزشی و پیشگیری در حال ساخت )

  1. شماره حساب : ۰۱۰۷۳۱۲۸۱۵۰۰۰

 

بانک تجارت : ( ویژه کمک های هموطنان خارج از کشور )

  1. شماره حساب : ۱۷۰۰۱۲۶۹۳۱

 

بانک سپه : ( پرداختی کمک های ثابت ماهیانه و سالیانه )

  1. شماره حساب : ۵۸۴۶/۸۹

 

بانک صادرات : ( کمک های مقطعی و متفرقه برای نیاز های درمانی و معیشتی بیماران )

  1. شماره حساب : ۰۱۰۷۰۷۷۲۷۲۰۰۹

 

بانک مهر : ( ویژه تابلوهای جایگزین مجالس و مراسم )

  1. شماره حساب : ۸۹۲۷/۳۰/۱۰۶۹۹۸/۱۶