یکشنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

رسالت


رسالت انجمن کلیوی استان زنجان

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی موسسه ای است غیر انتفاعی –غیردولتی- غیرسیاسی و مستقل از هرگونه وابستگی به احزاب- گروه ها و سازمانهای رسمی و غیر رسمی می باشد و پایه و رکن اساسی فعالیت آن مردمی بودن آن است که با استعانت از حضرت احدیت و با همت و حمایت آگاهانه و مسئولانه همنوعان خیر اندیش در چهارچوب قوانین جاری کشور و در راستای اهداف انجمن مرکز برای رفع نیازهای « درمانی و اجتماعی» بیماران کلیوی و خانواده آنان به همراه گسترش برنامه های «آموزشی و پیشگیری» با حفظ کرامت انسانی فعالیت می نماید .
یاوران انجمن جهت نیل به اهداف این امر خطیر « انسانی و حیاتی» با اعتقاد به ارزش های دینی و اسلامی با بکارگیری کلیه امکانات موجود برای رسیدن به چشم اندازی روشن و امید بخش تلاش خواهند کرد .