یکشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

حضورمدیرانجمن کلیوی زنجان به اتفاق کارشناس مسئول اموربیماران دربرنامه زنده سیمای مرکزاستان بمناسبت روزجهانی کلیه در۱۸ اسفند.

انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

حضورمدیرانجمن کلیوی زنجان به اتفاق کارشناس مسئول اموربیماران دربرنامه زنده سیمای مرکزاستان بمناسبت روزجهانی کلیه در۱۸ اسفند.
این برنامه که به مدت ۴۵ دقیقه باحضورکاشناسان منتخب ازسیمای مرکزاستان پخش میشود.ابتداآقای طهماسبی مدیرانجمن روزجهانی کلیه را یک فرصت مناسب برای معرفی انجمن وعملکردآن دانست وگفت انجمن کلیوی بعنوان اولین انجمن حوزه سلامت ازابتدای فعالیت خودبخاطررفاه حال بیماران راه اندازی مراکزدیالیز ودفاترنمایندگی انجمن شهرستان هاراباهمکاری دانشگاه علوم پزشکی دردستوکارخودقرارداد.ودرادامه بااجرای برنامه های فرهنگی آموزشی باترویج فرهنگ نوعدوستی وسواد سلامتی برای نهادینه کردن سبک زندگی سالم درخانوادها توانسته یکهزاروچهارصدوپنجاه بیماراباپیوندومراقبت ازچرخه دیالیزخارج وبه فعالیت اجتمایی برگرداند.طهماسبی گفت این بیماران قبل ازبیماری مثل سایرمردم فعال اجتمایی بوده که بیماری ناتوان ونیازمندشان کرده است.ایشان بااشاره به هزینه بالاومدت زمان طولانی بیماری گفت مردم حامیان و صاحبان اصلی انجمن بوده وتنهاراه اساسی برای غلبه به افزایش بیماری وکاستن هزینه های آن گسترش برنامه های فرهنگی آموزشی است. ایشان تحقق کامل اهداف آموزشی پیشگیری را حمایت بیشترمردم خیرخواه زنجان برای تکمیل وتجهیزدرمانگاه وکلنیک های تخصص بمنظورغربالگری وتشخیص ودرمان اولیه بیماری کلیه وبیماریهای زمینه ای دانست.وی درپایان گفتگوی خودگفت اگرخوب عمل کرده ایم نشانگراعتمادکامل مردمی وهدفمندی واجرای برنامه هاتوسط ۱۲ کمیته تخصصی افتخاری انجمن بوده است.
درادامه خانم باباخانی کارشناس مسئول اموربیماران به افزایش ۵۰ درصدی بیماران پذیرش شده سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ اشاره ودلیل آن را کم تحرکی مردم وگرایش آنها به الگوی غذایی صنعتی ونهایتاًدیابت فشارخون ذکرکرد.و بااشاره به افزایش هزینه های درمانی دارویی وآزمایشات، ایجادپایگاه های فرهنگی و مشاوره ای انجمن به همراه تست قندخون وفشارخون درنمایشگاه هاوسایرمجامع را یکی ازراهکارهای موُثرغربالگری دانست وگفت که ۶۷۰ نفرازبیماران به این طریق شناسایی ودرانجمن پرونده مراقبتی تشکیل داده اند. باباخانی گفت به لطف الهی وکمک خیرین ۳۷ بیماردرسال جاری به زندگی دوباره برگشته و۴۰ بیماردیالیزی واجدشرایط درانتظاراهداکننده وکمک مردمی برای پیوندهستند.


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.