پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

تقویم ونقشه راه سال ۹۸کمیته مددکاری وروانشناسی بسته شد

انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

تقویم ونقشه راه سال ۹۸کمیته مددکاری وروانشناسی بسته شد
دراولین جلسه کمیته مددکاری وروانشناسی انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی آقای طهماسبی مدیر انجمن ضمن تبریک سال جدید وآرزوی موفقیت اعضاء  گفتند : همدستی وتعامل در برآورد اهداف ، دراختیار بودن فضای اختصاصی برای مشاوره ، استفاده ازنظرات  متقابل جهت دسترسی  به خواسته ها ،آشناسازی بیماران به حقوق شهروندی و کنارآمدن با شرایط زندگی بیمار با مشاورهای چهره به چهره  و کارگاههای آموزشی مستمر ازجمله ی وظایف کمیته مددکاری می باشد
ایشان پس ازاشاره به نحوه فعالیت انجمن درجهت رفع نیازهای درمانی وتوانمندسازی وخودباوری ادامه دادند:
با قرار دادن تقویم برنامه دردستورکاراین کمیته ، حضور هفتگی درخانوداه های نیازمند کلیوی ومشاوره حضوری دربخش دیالیز وبرگزاری اردوی فرهنگی وکارگاههای آموزشی مطالبی نیز درجهت افزایش کارآیی کمیته ارائه  نمودند درادامه هریک ازحاضرین و کارشناسان عضوفعال واصلی کمیته مددکاری وروانشناسی درخصوص نحوه فعالیت و توجیح قبول شرایط و ریزبرنامه کمیته به صورت کلان مطالبی راعرضه داشتند که اهم آنها رامیتوان بدین شرح ارائه نمود : توجه بیشتر به احساسات مثبت مددجو،ترسیم نمودار تجربه ی پیشرفت مددجو ،کمک به مددجو برای تجربه بازشناسی خود،بهبود نگرش های انکارشده ی مددجوتوسط مددکاری ماهر،آزاد گذاشتن مددجودرزمان اظهار بیانات، تعریف دامنه ی توقعات مددجو توسط مددکار،توجه مددکار به رابطه ی درمانی،درک مشکلات مددجویان وجابه جایی نقش ها،استفاده ازنتایج وتجربیات بالینی وتحقیقات وداشتن طراحی برنامه ی آموزشی متناسب با مشکلات مددجویان درپایان نشست مقرر گردید اول هرماه جلسات مشترک روانشناسی ومددکاری تشکیل شود. 
 
 
 
 


دیدگاه ها و نقطه نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.