دوشنبه, ۱۲ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

بخشنامه وزارت کشور


بخشنامه وزرات کشور     ( شماره : ۱۱۰۶۴۲/۸   تاریخ : ۱۳۹۱/۹/۶ )

بسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور و روسای هیأتهای نظارت استان وشهرستاها، تحت نام یا مشابه نام سمن های ملی صادر گردیده و این امر موجب ایجاد پاره ای مسائل و مشکلات در فعالیت سمن های ملی شده است، شایسته است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد تا از صدور پروانه فعالیت تحت نام یا مشابه نام سمن های ملی خودداری شود. لازم به ذکراست فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی سمن های ملی، پس از اخذ موافقت هیات نظارت استان یا شهرستان ذیربط بلامانع بوده و در اینخصوص نیز نیازی به صدور پروانه فعالیت استانی و شهرستانی و ثبت شخصیت حقوقی نمی باشد و صرفاٌ موافقت کتبی هیات نظارت ذیربط (طی یک نامه عادی) برای متقاضیان صادر می گردد.

علیرضا افشار

رئیس هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد کشور