دوشنبه, ۱۲ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

اعضا انجمن ارولوژی


  • اعضا انجمن ارولوژی زنجان

دکتر حسن یاری – متخصص ارولوژی ( جراحی کلیه )
نظام پزشکی : ۶۱۸۳۳
آدرس : بیمارستان آیت الله موسوی
تلفن : ۴۱۳۰۰۰۰

دکتر عباس هادی – متخصص ارولوژی ( جراحی کلیه )
نظام پزشکی : ۲۹۷۶۷
آدرس : بیمارستان امام حسین
تلفن : ۳۲۲۱۳۲۳

دکتر محمدرضا رحمانی – متخصص ارولوژی ( جراحی کلیه )
نظام پزشکی : ۵۴۲۰۷
آدرس : بیمارستان آیت الله موسوی
تلفن : ۴۱۳۰۰۰۰

دکتر علیرضا کمالی – متخصص ارولوژی ( جراحی کلیه )
نظام پزشکی : ۲۴۵۸۲
آدرس : بیمارستان امام حسین
تلفن : ۳۵-۳۲۳۲۳۳۴

دکتر ناصر مرادی – متخصص ارولوژی ( جراحی کلیه )
نظام پزشکی : ۲۲۳۹۳
آدرس : بیمارستان آیت الله موسوی
تلفن : ۴۱۳۰۰۰۰

دکتر کفاش نیری – متخصص ارولوژی ( جراحی کلیه )
نظام پزشکی : ۹۱۲۳۳۸
آدرس : بیمارستان آیت الله موسوی
تلفن : ۴۱۳۰۰۰۰