دوشنبه, ۱۲ خرداد , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

ارزش ها


ارزش ها

ایجاد فضایی اخلاقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و انسانی و ارائه خدمات بی منت حفظ شان ، حرمت و کرامت انسانی مددجویان از انجمن جلب بیش از پیش اعتماد عمومی نسبت به هویت انجمن و فعالیت های خیرخواهانه و موثر آن اعتقاد به بهبود مستمر در خدمات رسانی انجمن در حوزه های آموزش، پیشگیری و حمایت از بیماران اعتقاد به لزوم شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص فرایندهای مالی در انجمن .