سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹ خبر INFO @ ZANJANKF . ORG پست الکترونیکی

آزمون تست کلیه


انجمن خیریه بیماران کلیوی ایران دارای چند شعبه در سطح کشور می باشد ؟


 
 
 
 

انجمن خیریه بیماران کلیوی زنجان در چه سالی تاسیس شده است ؟


 
 
 
 

مهمترین اهداف انجمن خیریه بیماران کلیوی را در چه می بینید ؟


 
 
 
 

نشانه های بیماری کلیه کدامند ؟


 
 
 
 

مهمترین کار های کلیه چیست ؟


 
 
 
 

مهمترین عوامل آسیب رسان به کلیه ها چیست ؟


 
 
 
 

راههای پیشگیری از آسیب به کلیه ها چیست ؟


 
 
 
 

بهترین راه از جلوگیری تولید سنگ کلیه کدام گزینه می باشد ؟


 
 
 
 

توصیه های بهداشتی در نوزادان برای پیشگیری از بیماری کلیه ؟


 
 
 
 

توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از عفونت ادراری کودکان ؟